فصلنامه علمی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- داوران شماره پاییز 1399
شماره ۴۰- پاییز ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/2 | 
ضمن تقدیر و تشکر از همه اساتید محترمی که در داوری مقالات با این فصلنامه همکاری داشته اند، داوران محترمی که در مقالات چاپ شده شماره ۴۰ (پاییز ۱۳۹۹) با فصلنامه همکاری داشته اند به ترتیب ذیل می باشد.
 
دکتر اصغر منتظر القائم استاد دانشگاه اصفهان
دکتر کریم خان محمدی دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
دکتر احمد تندی استادیار دانشگاه هنر تهران
دکتر علیرضا شیخی استادیار دانشگاه هنر تهران
دکتر فاطمه جان احمدی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید جمال موسوی دانشیار دانشگاه تهران
دکتر سیدمحمدرحیم ربانی زاده استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر محمدجواد واعظی دانشگاه معارف اسلامی
دکتر سید روح الله پرهیزکاری استادیار دانشگاه معارف اسلامی
دکتر منصور داداش نژاد دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر جهانبخش ثواقب دانشیار دانشگاه لرستان
محمدهادی یوسفی غروی استاد موسسه امام خمینی (ره)
دکتر محسن الویری دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
دکتر محمدحسین دانش‌کیا دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی:
http://tarikh.maaref.ac.ir/find.php?item=1.120.37.fa
برگشت به اصل مطلب